Algemene voorwaarden Islamic Medicine Academy Netherlands b.v.

 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

IMAN: Islamic Medicine Academy Netherlands gevestigd te Rotterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 62187767).

 

cursist: iedere persoon die een opleiding of cursus volgt of zich daarvoor heeft aangemeld.

opleiding: iedere opleiding, cursus, workshop en training die onder welke naam dan ook door IMAN wordt gegeven binnen, buiten of vanuit

kosten: de vergoeding die c.q. het lesgeld dat de cursist aan IMAN verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding en/of het leveren van

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, en overeenkomsten betreffende de door cursist te volgen opleiding(en) bij

Door aanmelding voor een opleiding en ondertekenen van de cursusovereenkomst, aanvaardt de cursist deze Algemene

 

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een cursist wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten

Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen IMAN en de cursist komt uitsluitend tot stand door inzending van een ondertekende cursusovereenkomst per post, per fax of per email/elektronische post door de betreffende cursist en de schriftelijke bevestiging van IMAN aan de cursist dat deze tot de opleiding is toegelaten.

Een door IMAN gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een folder, een zogenaamde ‘open dag’ of een aan de cursist gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.

Een overeenkomst komt ook tot stand door de aankoop van een cursus via de website www.hijamaencupping.nl of www.islamicmedicineacademy.nl

 

Artikel 4: Annulering en wijziging van de klassikale cursus/opleiding

De cursusovereenkomst is van kracht na ondertekening van de cursus overeenkomst en na ontvangst van betaling door cursist.

De cursist heeft hierna gedurende twee weken de tijd om de opleidingsovereenkomst eenzijdig op te zeggen.

Indien voor een cursus onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van IMAN, is IMAN gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de

In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven dagen voor de eerste (les)dag van de opleiding

Indien IMAN kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de cursist het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van IMAN door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.

Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke

mededeling van IMAN als bedoeld in het derde lid van dit artikel, zonder dat op één der partijen nog enige verplichting

Bij annulering van de opleiding door IMAN heeft de cursist recht op restitutie van de reeds door de cursist betaalde kosten. Annulering van de opleiding of combinatie met een andere opleiding of het geven van de opleiding in een andere plaats, geeft de cursist nimmer recht op schadevergoeding.

IMAN verplicht zich, bij annulering, zoals hierboven beschreven, binnen vier weken tot terugbetaling over te

 

Artikel 5: Annulering door de cursist

Annulering van de aanmelding door de cursist is slechts mogelijk door middel van een e- mailbericht of een aangetekend schrijven aan IMAN en geldt alleen indien de cursist tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven de annuleringskosten overeenkomstig het vorige lid voldoet.

Behoudens het gestelde in artikel 4, lid 2, is de cursist het volledige cursusgeld verplicht te voldoen.

 

Annulering van de onlinecursus is niet mogelijk nadat de koper/klant/cursist kennis genomen heeft van de inhoud. Indien koper de login gegevens heeft ontvangen en mogelijk kennis heeft genomen van de inhoud van de cursus, dan vervalt het recht op restitutie van het betaalde bedrag.

 

Artikel 6: Betaling

De cursist is aan IMAN verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst De betaling moet binnen 10 werkdagen worden voldaan door overschrijving op rekeningnummer NL51 TRIO 0198 3026 22 t.n.v. van IMAN te

Gespreide betaling is alleen mogelijk op basis van individueel te maken afspraken die schriftelijk worden.

 

Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde kosten is de cursist €10,- per dag aan schadekosten verschuldigd vanaf de in de overeenkomstgenoemde

Indien IMAN genoodzaakt is over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cursist. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van E40,00. De cursist is tevens gehouden tot integrale vergoeding van de eventuele gerechtelijke kosten en daarboven worden afgestemd op het degressief verlopende declaratietarief van advocaten, doch in alle gevallen minimaal € 300,-

Indien de cursist in gebreke is met tijdige betaling van de kosten, is IMAN gerechtigd de cursist de toegang tot de opleiding en het gebouw te ontzeggen.

 

Artikel 7: Overige rechten en plichten van de cursist

Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cursist verplicht:

tijdig aanwezig te zijn voor de aanvraag van de lessen en andere activiteiten in het kader van de cursus;

de voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door IMAN ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;

zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere cursisten niet te hinderen;

melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten en/of eventuele

De sub d genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

Heeft een cursist vragen van administratieve aard of met betrekking tot de cursus, dan draagt IMAN er zorg voor dat deze uiterlijk binnen drie werkdagen zijn beantwoord.

Mocht een (schriftelijke) vraag meer tijd vergen dan die hierboven genoemde beantwoordingstijd, dan zal IMAN cursist hiervan schriftelijk op de hoogte stellen met daarin een indicatie van wanneer een antwoord kan worden verwacht.

 

Artikel 8: Overige rechten en verplichtingen van IMAN

IMAN bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. IMAN is bevoegd de plaats, de tijd en het aantal cursisten te wijzigen. IMAN zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.

IMAN is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien:

de cursist zich niet overeenkomst het bepaalde in artikel 7 gedraagt;

er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten of eventuele begeleiders.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

De cursist is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. IMAN aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart IMAN voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt,

De aansprakelijkheid van IMAN wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is, per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het betaalde cursus bedrag.

 

IMAN is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. IMAN is in geen geval aansprakelijk voor de handelswijze en de wijze waarop de cursist het geleerde toepast.

 

Indien de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet uitkeert en IMAN toch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de cursist verschuldigde vergoeding voor de cursus of opleiding. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor directe materiële en/of immateriële schade niet meer bedragen dan het bedrag van de aankoop. Voor de online cursus is dit

€495,- voor de klassikale cursus €895,00 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

 

Buiten het artikel 9.2 genoemde geval rust op ons geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd. De in artikel 9.2 genoemde maximum bedragen komen nimmer te

 

Bevoegdheden om het geleerde toe te passen

Iman is een internationale organisatie die de kennis rondom de Islamitische, religeuze toepassing van hijama en cupping wereldwijd wil verspreiden. Wet en regelgeving rondom de toepassing van hijama en cupping kan per land verschillen. Indien cursist het geleerde wil toepassen op anderen buiten zichzelf, dan dient cursist zich bij officiële instanties, in het land zelf, te informeren over regel en wetgeving omtrent het geleerde. IMAN is in geen geval aansprakelijk voor de mogelijkheden of onmogelijkheden buiten de lessen om.

Behoudens opzet en grove schuld is IMAN niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de cursist.

 

Artikel 10: Geschillen, klachten en toepasselijk recht bevoegde rechter Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen IMAN en de cursist is Nederlands recht van toepassing.

In de gevallen waarin de cursusovereenkomst of Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist IMAN na overleg met de

Geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie van IMAN en de onafhankelijke Commissie van

Pas nadat de in het vorig lid genoemde commissies zich over een klacht hebben uitgesproken kan een rechter worden

De bevoegde rechter in Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te Niettemin heeft IMAN het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Heeft een cursist aan een cursus, nascholing of opleiding een klacht, dan probeert hij/zij deze eerst met de docent/trainer/instructeur op te lossen. Lukt dit niet dan kan hij/zij een klacht indienen bij de klachtencommissie.

 

De cursist stuurt de klacht schriftelijk naar de klachtencommissie van Iman: De klacht omvat tenminste:

naam en adres van de indiener datum van indiening omschrijving van de klacht

de gronden van de klacht Verzending klachten

De cursist stuurt zijn klacht naar IMAN, afdeling klachten, t.a.v. mevrouw N. Haddouch, Johannes de Vouplein 3, 3021 VV Rotterdam.

 

Termijn voor indienen klachten

De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee werkweken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de klacht is ontstaan.

 

De klachtencommissie voorziet de ontvangen klacht van een dagstempel en bevestigt de klager binnen tien dagen, schriftelijk, dat de klacht is ontvangen en in behandeling zal worden genomen.

De klachtencommissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.

De klachtencommissie geeft de cursist een indicatie van de te verwachten tijd die noodzakelijk is om de klacht in behandeling te nemen, inhoudelijk te behandelen en te beantwoorden.

 

Vertrouwelijkheid klachten

IMAN garandeert de cursist dat elke klacht zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de cursist zal worden behandeld.

 

Termijnen uitspraak klachten

De klachtencommissie van IMAN beslist binnen vier werkweken na indiening van de klacht. De klachtencommissie zal de cursist uiterlijk vier weken na indienen van de klachten schriftelijk berichten en de uitspraak aan de cursist voorleggen.

Mocht de klachtencommissie meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de cursist hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken.

Registratie van klachten

Alle schriftelijke klachten, met hun wijze van afhandeling, zullen gedurende een periode van zes maanden worden bewaard.

Beroep

Indien een cursist het niet eens is met de beslissing van de klachtencommissie kan hij/zij beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de Commissie van Beroep Klachten van IMAN. Dit is een externe onafhankelijke commissie. Deze commissie behandelt ook de klachten die betrekking hebben op de examinering.

Het schriftelijk in te dienen beroepschrift omvat tenminste:

naam en adres van de indiener datum van indiening

omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend de gronden van het beroep

Het beroepsschrift wordt schriftelijk gericht aan: Commissie van Beroep klachten,

t.a.v. dhr. Abdul Malik Baldew, P/A: Johannes de Vouplein 3, 3021 VV Rotterdam. Telefoonnummer.: 0641698601.

 

Termijn voor indienen beroepschrift

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing van de klachtencommissie is bekend gemaakt.

Termijnen uitspraak beroep

De Commissie van Beroep Klachten beslist binnen vier werkweken na indiening van het beroep en bericht binnen vier weken de cursist. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.

Mocht de Commissie van Beroep Klachten meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de cursist hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken. Tevens geeft de Commissie van Beroep aan binnen welke termijn de cursist een antwoord kan verwachten.

Bindende uitspraak Commissie van Beroep Klachten

IMAN accepteert de uitspraak van de onafhankelijke Commissie van Beroep Klachten. Eventuele consequenties zullen zo spoedig mogelijk, binnen twee weken, worden afgehandeld.

Vertrouwelijkheid

De Commissie van Beroep Klachten garandeert de cursist dat elk ingesteld beroep zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de cursist zal worden behandeld.

Registratie van ingestelde beroepen

Alle ingestelde beroepen zullen gedurende een periode van zes maanden worden bewaard.

 

Artikel 11: Aansluiten bij een beroepsvereniging

Het volgen van een cursus bij IMAN is niet voldoende om aansluiting te krijgen bij beroepsverenigingen en zodoende vergoedingen te krijgen van zorgverzekeraars. Indien de cursist de hijama en cupping professioneel aan wil bieden en aansluiting bij een beroepsvereniging ambieert dan zal deze zich moeten informeren bij deze beroepsverenigingen en de daartoe benodigde stappen zetten. IMAN staat hier volledig buiten.

 

Artikel 12: Geheimhouding

Cursist verplicht zich tot volledige geheimhouding ten aanzien van al het lesmateriaal die afkomstig is van Hieronder valt zowel het schriftelijke, mondelinge, digitale en visuele lesmateriaal.

Het is cursist, zonder expliciete toestemming van het IMAN, niet toegestaan om het lesmateriaal te verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de

Het is cursist niet toegestaan anderen toegang te geven tot het lesmateriaal zoals genoemd in 12.1.

Cursist verplicht zich tot geheimhouding over hetgeen tijdens de lessen gebeurt en mag dit onder geen beding naar buiten

Bij schending van artikel 12 is cursist een onmiddellijk zonder rechtelijke tussenkomst opeisbare boete van €25.000,- verschuldigd per overtreding, onverminderd het recht van de eisende partij de werkelijk geleden schade, waaronder derving van inkomsten, te vorderen. Deze boete zal ten goede komen aan een dan te bepalen goed

Eenieder die vanuit IMAN betrokken is bij de uitvoering van een cursus of opleiding en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden is verplicht tot geheimhouding Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom

Alle door IMAN verstrekte stukken, zoals readers, presentaties, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van IMAN worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gedeeld. Op alle materiaal rust copyright van IMAN en mag nooit en te nimmer met anderen gedeeld worden.